Създадено през далечната 1964 година като Професионално техническо училище по металообработване, то извървява дълъг път на развитие. В началото училището не е имало собствена материална база и учебните занятия са се водили в Механотехникума, а практиките - в заводите "Металик" и "Методи Шаторов".

    

 През 1968 отваря врати ново здание с 23 кабинета, като в изграждането му са взели участие и учителите и учениците. През същата година училището прераства в СПТУ по машиностроене, а след шест години влиза в действие новата учебна работилница - истински малък завод с високопроизводителни и модерни за времето си машини.

     През 1997 г. училището се преименува в СПТУ по промишлени технологии, а през 2003 г. - в Професионална гимназия по промишлени технологии.

     Още със създаването си училището е ориентирано към обучение и възпитание на ученици, подготвени да се реализират пълноценно в промишлеността, по-специално в машиностроенето и металообработването. Такива са и първите специалности - стругари, фрезисти, шлосери, леяри, заварчици. Нашите възпитаници попълват редиците на работещите в големите заводи на Пазарджик - "Методи Шаторов", "Металик", "Стоян Попов" и ред други. Немалка част продължават образованието си във висши училища. Добрата им теоретична и практическа подготовка се дължи на усилията на целия педагогически колектив. Много учители и специалисти са минали за тези години през училището. Може би най-характерната им черта е привързаността към училището. Много от тях са изминали целия си професионален път именно тук - Дълбока благодарност към всички тях, които са оставили дълбока диря в сърцата на ученици и колеги!!!

     С динамичните промени в обществото и икономиката през последните години неминуемо се променя и облика на училището. Въвеждат се нови специалности, адекватни на нуждите на живота.

     Обучението ни се основава на ценностите на демокрацията, училищното образование трябва максимално да отразява социалните реалности и тенденции, да бъде отворено към обществото и да прилага съвременни методи.

     За спазването на европейските критерии за качество на професионалното образование през последните години широко въведохме съвременни интерактивни методи и техники на преподаване, вътрешна система за оценяване и поддържане качеството на обучението. Практическата насоченост на обучението винаги е стояла на нашето внимание. През изминалите години бяха предприети целенасочени структурно-организационни мерки. Особено важно е сътрудничеството ни с ред фирми, където учениците провеждат част от учебната си и производствена практики. Но и учебните ни работилници непрекъснато се обогатяват с инструментариум и нагледни пособия за да бъде подготовката на бъдещите специалисти наистина пълноценна.

     Специалностите, които се изучават в момента при нас, са актуални и съвременни. Обучаваме специалисти по компютърни мрежи, хладилна и климатична техника, възобновяеми енергийни източници.

   На този етап училището е с осъвременена материално-техническа база. Ремонтирани всички възлови помещения. Подмени са почти всички маси, столове, на мястото на черните дъски вече има бели такива. Функционират два компютърни кабинета и три компютърни лаборатории. Постави се нова ПВЦ дограма. За опазване живота и здравето на децата бе монтирана система за видеонаблюдение на двора и коридорите на училището. Гордеем се с това, че немалка част от направеното е заплатено със собствени средства. Но активно участваме и в изготвянето и реализирането на различни проекти. Създадохме няколко тематични къта в училището.

       Казват, че сме училище на традицията и това не е случайно. Възмъжалите някогашни възпитаници, доскоро наши ученици, сега водят при нас своите деца. Мило и вълнуващо е, когато споделят, че и те са учили в това училище, че класната стая на сина им е тяхната класна стая и той върви по техния път.


Вие сте тук:Home История